horizontal, vertical and diagonal

horizontal, vertical and diagonal

horizontal, vertical and diagonal

horizontal, vertical and diagonal

horizontal, vertical and diagonal

horizontal, vertical and diagonal

DSCF3185-001

horizontal, vertical and diagonal

EN: Everything that man creates is based on the rules of horizontal, vertical and diagonal. It’s his way to regulate the world around him, to comprehend it and adapt. Through the prism of his mind, irregular forms transform into the straight lines. Man feels so secure in that process that he can confidently build buildings and bridges, streets and stairs…  Within indifferent and unpredictable nature, lines serve to a man as his coordinates, thanks to which he has at least the illusion that he can manage the world. But then, he silently gazes in awe at irregular but perfect forms of nature, as they are something incomprehensible. And when he finds in nature perfectly geometrically shaped forms, he wonders how it is possible that such a thing occurred totally independently of him, and he imagines that something like that had to be created by some mind,  bigger than his, of course, but the similar mind to his… Straight lines are the foundation of not only the science, but also art.. They are the basis of the perspective of paintings, figures and architecture, composition of literary works, dance etc. But when man needs to express something “irregular”, something beyond reason, something that is totally of different quality, he is struggling – always leaving only straight lines … or silence. Is it possible for a man to comprehend “incorrect”, and if so, can he express it? Is the mastery of man’s horizontals, verticals and diagonals his power beneath which are hidden the weakness and imperfection? Probably ..But it’s his way to value himself, to enjoy his work, and to give some kind of meaning to his existence on this planet.

However, the perfect proportion of horizontal and vertical lines form the basis of every plaid print, which makes it so desirable in its (im)perfection. I wanted to complete the impression, to achieve the diagonal, too, so I made a wrap skirt. To me it represents the whole human activity in small, with all its achievements and failures, with all its perfections and imperfections.

SR: Sve što čovek stvara zasniva se na pravilima horizontale, vertikale i dijagonale. To je njegov način da uredi svet oko sebe, da ga približi sebi i prilagodi. Provučeni kroz prizmu njegovog uma, oblici se, od nepravilnih, preobražavaju u prave linije. Čovek se oseća tako sigurnim u tom procesu, te može samouvereno da gradi zgrade i mostove, ulice i stepenice… Linije čoveku služe kao njegovi koordinati u okviru nezainteresovane i nepredvidive prirode, zahvaljujući kojima on ima bar privid da je “uredio” svet. A onda, kao pred nečim nerazumljivim, on nemo i zadivljeno zastaje pred nepravilnim, ali savršenim oblicima prirode. A kad naidje u prirodi na geometrijski pravilne oblike, pita se kako je moguće da je tako nešto nastalo nezavisno od njega, i zamišlja kako je to morao stvoriti neki Um, veci od njega, da,ali isto Um, kao njegov… Te pravilne linije su  u osnovi ne samo prirodnih nauka, nego i svake umetnosti; u osnovi perspektive umetničke slike ili figure, arhitekture, u osnovi kompozicije književnog dela, u osnovi plesa… No, kad kod treba da izrazi nešto “nepravilno”, nešto van razuma, iznad njega, nešto što je skroz drugačijeg kvaliteta, čovek se već teško snalazi – uvek izlaze samo pravilne linije… ili tišina. Da li čovek može da pojmi “nepravilno”, i ako može, da li može da ga predstavi? Da li je vladanje horizontalama, vertikalama i dijagonalama čovekova moć ispod koje se krije slabost i nesavršenost? Verovatno… Ali to je njegov način da sebi da na vrednosti, da uživa u sebi i svojim delima, i da koliko toliko osmisli svoje bivstvovanje na ovoj planeti.

U svakom slučaju, savršen raspored horizontalnih i vertikalnih linija čine osnovu kariranog printa, koji zbog te svoje (ne)savršenosti opčinjava. Želela sam da upotpunim utisak, da postignem i dijagonalu, i zato sam napravila suknju na preklop. Kao takva, ona za mene predstavlja celu ljudsku delatnost u malom, sa svim svojim postignućima i nedostignućima, sa svim svojim savršenostima i manama.

the power of stone

the power of stone

the power of stone

the power of stone

DSCF1841 - Copy-002

the power of stone

the power of stone

the power of stone

the power of stone

the power of stone

DSCF1871-002

EN: Looking at these photos, I remember my stay in Athens, especially one of the walks at the Acropolis. This was one of those days that is an enemy to every tourist. Rainy and gloomy day that  can not promise anything, that makes every city uglier than it is. It is a tragedy when a few of those days come in a row, and when you feel as if some bigger forces are in conspiracy against you, imprisoning you in your room. And finally, in desperation, you go out, despite all the cold and disappointment. That was the case with me and my sister. We strolled along empty streets, squinting because invisible, boring rain was relentlessly attacking our eyes. In pure discontent, as the last chance for salvation from a three-day bleakness, we decided to go to the Acropolis that very day, and not to wait for the better weather. From that moment, everything has become beautiful. Although the city was deserted, at the Acropolis were quite a lot of persistent tourists. Some cheerful mood and radiance were floating among all people. The stone looked even more brilliant shimmering in the rain, which we did not notice no more. The wind wasn’t unpleasant anymore, but it became so exciting spreading around a strong energy of the place and everything invisible that is treasured in those stones. That day turned into one of the most beautiful memories from the trip. A few days later we were back on the Acropolis, and then it was sunny and amazing, but still that rainy day at white Acropolis, which was like an oasis, like the place where ugly is not possible, remained in my soul as a poetic and comforting experience.

Because of that, I’m so happy I took these photos then as a document of one beautiful memory. I sewed everything I am wearing. Skirt, which shined like marble; top, that gathers all the shades of stone in its modern pattern; and this coat, which, with its whiteness, reminds of the Acropolis that shined from the top of the hill as a promising place of the incomprehensible beauty. I felt like I was a part of that magical space that inspires, whose mysterious energy of undeniable power and self-sufficiency must feel anyone who is fortunate enough to set his foot there.

SR: Gledajući ove fotografije, sećam se svog boravka u Atini, posebno jedne od šetnji po Akropolju. Ovo je bilo jedan od onih dana koji je neprijatelj svakom turisti. Kišan i sumoran, koji ne može da obeća ništa, koji svaki grad čini ružnijim nego što jeste.Tragedija je kad se zaređaju nekoliko takvih dana, i kad se željni posetilac oseti kao da su se neke više sile urotile protiv njega i zarobile ga u sobi. I iz očaja on izlazi napolje, uprkos hladnoći i razočarenju. To je bio slučaj i sa mnom i mojom sestrom. Bazale smo po pustim ulicama, žmirkajući jer nam je sitna, nevidljiva kiša nemilosrdno napadala oči. Iz čistog nezadovoljstva, kao poslednja šansa za spas iz višednevne sumornosti, odlučile smo da odemo na Akropolj baš tog dana, a ne da čekamo sunčano vreme. Od tog momenta sve je postalo lepše. Iako je grad bio pust, na Akropolju je bilo dosta upornih turista. Neko posebno dobro raspoloženje i ozarenost je lebdela medju svim ljudima. Kamen je izgledao još blistaviji presijavajući se na kiši, koju nismo više primećivali. Vetar više nije bio neprijatan, nego je uzbuđivao raznoseći neku snažnu energiju tog mesta od kamena i svega nevidljivog što taj kamen čuva u sebi. Taj dan se pretvorio u jednu od najlepših uspomena sa putovanja. Posle nekoliko dana smo opet bile na Akropolju, i tad je bilo sunčano i predivno, ali je ipak taj kišni dan i beli Akropolj kao oaza, kao mesto na kome ružno nije moguće, ostao urezan u mojoj duši kao jedan poetični i utešni doživljaj.

Zbog svega toga sam presrećna što sam tada napravila ove slike, kao dokument tih lepih sećanja. Sašila sve što je na meni. Suknju, koja se presijavala isto kao i mermer; top, koji je sve nijanse kamena sabrao u svom modernom dizajnu; i ovaj kaputić, koji svojom belinom podseća na Akropolj, koji se sijao na vrh brda kao obećano mesto nedokučive lepote. Osećala sam se kao da sam deo tog čarobnog prostora koji nadahnjuje, čiju tajanstvenu energiju neoborive moći i samodovoljnosti mora osetiti svako ko ima sreću da tu kroči.

eagles and backpacks

eagles and packpacks


eagles and packpacks

eagles and packpacks

eagles and packpacks

eagles and packpacks

eagles and packpacks

eagles and packpacks

eagles and backpacks

eagles and backpacks

EN: Here are some photos that were taken earlier this autumn. I sewed this eagle-printed skirt and I really love to wear it. It’s casual but eye-catching and so comfortable. I also made this backpack.  It’s extra strong so I can carry my books without ruining all my bags. It is very useful and so simple to make. Actually, I really love backpacks in general, and it’s so amazing how you can make different looks and styles with a similar pattern. I intend to make more of them. It’s all in your imagination!

SR: Ovo su slike napravljene ranije u toku jeseni. Ja sam sašila ovu suknju sa zanimljivim printom, koju veoma volim da nosim jer je u opuštenom fazonu, ali nije obična. Takođe sam sašila i ovaj ranac. Napravila sam da bude veoma jak da bih mogla da nosim moje knjige, a da ne uništim sve torbe. Jako je koristan, a tako jednostavan za pravljenje. Ja, u stvari, veoma volim rančeve i zadivljujuće je kako se mogu dobiti različiti stilovi na osnovu istog kroja. Nameravam da napravim još njih jer su tako inspirativni. Sve je u mašti!