horizontal, vertical and diagonal

horizontal, vertical and diagonal

horizontal, vertical and diagonal

horizontal, vertical and diagonal

horizontal, vertical and diagonal

horizontal, vertical and diagonal

DSCF3185-001

horizontal, vertical and diagonal

EN: Everything that man creates is based on the rules of horizontal, vertical and diagonal. It’s his way to regulate the world around him, to comprehend it and adapt. Through the prism of his mind, irregular forms transform into the straight lines. Man feels so secure in that process that he can confidently build buildings and bridges, streets and stairs…  Within indifferent and unpredictable nature, lines serve to a man as his coordinates, thanks to which he has at least the illusion that he can manage the world. But then, he silently gazes in awe at irregular but perfect forms of nature, as they are something incomprehensible. And when he finds in nature perfectly geometrically shaped forms, he wonders how it is possible that such a thing occurred totally independently of him, and he imagines that something like that had to be created by some mind,  bigger than his, of course, but the similar mind to his… Straight lines are the foundation of not only the science, but also art.. They are the basis of the perspective of paintings, figures and architecture, composition of literary works, dance etc. But when man needs to express something “irregular”, something beyond reason, something that is totally of different quality, he is struggling – always leaving only straight lines … or silence. Is it possible for a man to comprehend “incorrect”, and if so, can he express it? Is the mastery of man’s horizontals, verticals and diagonals his power beneath which are hidden the weakness and imperfection? Probably ..But it’s his way to value himself, to enjoy his work, and to give some kind of meaning to his existence on this planet.

However, the perfect proportion of horizontal and vertical lines form the basis of every plaid print, which makes it so desirable in its (im)perfection. I wanted to complete the impression, to achieve the diagonal, too, so I made a wrap skirt. To me it represents the whole human activity in small, with all its achievements and failures, with all its perfections and imperfections.

SR: Sve što čovek stvara zasniva se na pravilima horizontale, vertikale i dijagonale. To je njegov način da uredi svet oko sebe, da ga približi sebi i prilagodi. Provučeni kroz prizmu njegovog uma, oblici se, od nepravilnih, preobražavaju u prave linije. Čovek se oseća tako sigurnim u tom procesu, te može samouvereno da gradi zgrade i mostove, ulice i stepenice… Linije čoveku služe kao njegovi koordinati u okviru nezainteresovane i nepredvidive prirode, zahvaljujući kojima on ima bar privid da je “uredio” svet. A onda, kao pred nečim nerazumljivim, on nemo i zadivljeno zastaje pred nepravilnim, ali savršenim oblicima prirode. A kad naidje u prirodi na geometrijski pravilne oblike, pita se kako je moguće da je tako nešto nastalo nezavisno od njega, i zamišlja kako je to morao stvoriti neki Um, veci od njega, da,ali isto Um, kao njegov… Te pravilne linije su  u osnovi ne samo prirodnih nauka, nego i svake umetnosti; u osnovi perspektive umetničke slike ili figure, arhitekture, u osnovi kompozicije književnog dela, u osnovi plesa… No, kad kod treba da izrazi nešto “nepravilno”, nešto van razuma, iznad njega, nešto što je skroz drugačijeg kvaliteta, čovek se već teško snalazi – uvek izlaze samo pravilne linije… ili tišina. Da li čovek može da pojmi “nepravilno”, i ako može, da li može da ga predstavi? Da li je vladanje horizontalama, vertikalama i dijagonalama čovekova moć ispod koje se krije slabost i nesavršenost? Verovatno… Ali to je njegov način da sebi da na vrednosti, da uživa u sebi i svojim delima, i da koliko toliko osmisli svoje bivstvovanje na ovoj planeti.

U svakom slučaju, savršen raspored horizontalnih i vertikalnih linija čine osnovu kariranog printa, koji zbog te svoje (ne)savršenosti opčinjava. Želela sam da upotpunim utisak, da postignem i dijagonalu, i zato sam napravila suknju na preklop. Kao takva, ona za mene predstavlja celu ljudsku delatnost u malom, sa svim svojim postignućima i nedostignućima, sa svim svojim savršenostima i manama.

always plaid

always plaid

always plaid

always plaid

always plaid

always plaid


always plaid


always plaid


always plaid


EN: Making this plaid top and mini skirt was so easy! I feel so powerful wearing anything plaid, especially when it is red. Took the photos in totally inappropriate background, but I hope that my new favorite top will work as a distraction. And yes, I am obsessed with plaid…

SR: Bilo je tako lako sašiti ovaj top i mini suknju! Osećam se moćno dok nosim bilo šta karirano, posebno kada je crveno. Ove fotografije su napravljene u potpuno neprikladnoj okolini, ali igram na kartu da će top privući svu pažnju. I da, opsednuta sam kariranim materijalima…

red dress

red dress

reddress2

reddress3b

reddress4

EN: I made this set last autumn when I wanted to learn how to sew a pleated skirt. I didn’t use any pattern but tried enthusiastically to turn two rectangles of fabric into skirt through the magic of maths. That was the pure evidence that no creation can be made just from inspiration but from hard, hard work. Anyway, I am very pleased with the result. I paired the skirt with minimalistic top which function is to modernize the skirt, to make it look like a dress and to emphasize the silhouette of the body. I often wear skirt and top separately, but together they seem as if I am wearing a dress. Here I styled it for the day look, but worn with pumps and jewel it becomes perfect classic but modern look for more special occasions. The clutch is also made by me, and soon it will be in my shop on the site. Stay tuned!

SR: Sašila sam ovaj komplet prošle jeseni kada sam htela da naučim kako se pravi suknja sa faltama. Nisam koristila nijedan kroj, već sam se sa entuzijazmom bacila na izazov da uz pomoć magije matematike dva pravougaonika platna pretvorim u suknju. To je bio čisti dokaz da ništa ne nastaje iz puke inspiracije već zahvaljujući teškom radu. U svakom slučaju, zadovoljna sam rezultatom. Suknju sam uparila sa topom minimalističkog kroja, koji ima funkciju da je modernizuje, pretvori u haljinu i da nenapadno istakne figuru tela. Ove delove mogu da nosim odvojeno jer su odlični su za kombinovanje, a zajedno daju utisak haljine, koju ovde nosim u dnevnoj varijanti, a koja se sa štiklama i nakitom pretvara u savršen klasično-moderni izgled za neku svečaniju priliku. Torbicu sam takođe sašila, i uskoro će se pojaviti u prodavnici na sajtu!