silver harmony

silver harmonysilver harmony

silver harmony

silver harmony

silver harmony

silver harmony

silver harmony

EN: I am impressed by the silver color… For me it is the color that tranquilizes, that calms down our inner restlessness and impatience, the color that brings a deep wisdom, but wisdom that is intended for a man and that is not as sterile and inaccessible as wisdom of white. Silver has the power of preserving the passion in its calmness. I love how it goes with black which emphasizes its luster. I made a subtle folds to highlight the character of the fabric –  its ability to gather in its shimmer a whole spectrum of shades: from dark, through gray, to the glittering white… This skirt is like a liquid mirror, like moonlight in the solid state… Celebrating intellectual power of introspection, that is symbolized by the mirror, but at the same time saving our instincts, indicated by the moon, and summarizing the white and black in the light, this color represents a reconciliation of extremes, the wisdom of the life, the harmony itself.

SR: Očarava me srebrna boja… Za mene je to boja koja umiruje, koja stišava unutrašnje uznemirenosti i nestrpljenja, koja donosi neku duboku mudrost, ali mudrost koja je namenjena čoveku i koja nije onako sterilna i nedostupna kao mudrost bele boje. Srebrna boja ima moć da sačuva tinjajuću strast u svojoj mirnoći. Svidja mi se kako se uklapa sa crnom koja ističe njen sjaj. Napravila sam suptilne nabore na suknji da bi se više istakao karakter ovog materijala tj. njegova sposobnost da, presijavajući se, sabere u sebi čitav spektar nijansi od tamne, preko sive, do blještavo bele… Ova suknja je kao tečno ogledalo, kao mesečeva svetlost u čvrstom stanju… Slaveći intelktualnu moć intorospekcije, koju simboliše ogledalo, ali u isto vreme čuvajući nagone, koje označava mesec, sažimajući belo i crno u svetlost, razum i strast, ova boja predstavlja izmirenje krajnosti, mudrost života, harmoniju po sebi.

forest goddess

forest goddess

forest goddess

forest goddess

forest goddess

DSCF1315 - Copy-002

forest goddess

forest goddess

EN: I sewed this dress for my sister for her birthday. It was supposed to be a surprise, but it was just partly because she accidentally came across the dress a few days before the birthday… But, nevertheless, I was very excited while I was sewing it, as  I am always when I am preparing a surprise for someone. My biggest fear – that measures wouldn’t be good – proved to be unnecessary. Dress fits her perfectly, and she was so thrilled!

SR: Sašila sam ovu haljinu sestri za rodjendan. Trebalo je da bude iznenadjenje, ali uspelo je samo do pola zato što je ona slučajno naišla na haljinu par dana pre rodjendana… No, ipak, ja sam bila jako uzbudjena dok sam je šila, kao i uvek kad pripremam iznenadjenje za nekoga. Moj najveći strah – da mere neće biti dobre – pokazao se kao nepotreban. Haljina joj savršeno stoji, a ona je bila presrećna!

animal print

animal print


DSCF1441-001

animal print


animal print


animal print

animal print

animal print

EN: I love this animal printed fabric so much that it stood for a year untouched because I could not decide what to make of it and not feel sorry that I have used it. In the meantime, I cut just one small part of it for the clutch that you can see in this post. I’d like meters and meters of this fabric, thank you! Anyway, this happens to me often: some fabric inspires me so much that I can imagine a whole collection made of it and then it is hard to make up my mind what to sew actually. And you end up with that paradoxical feeling of happiness that you’ve created something and slight dissatisfaction that the process is finished. By the way, I also made this beige top. Hope you’ll enjoy your day!

SR: Toliko mi se svidja platno og koga sam sašila ovu suknju da je godinu dana stajalo netaknuto jer nisam mogla da odlučim šta da napravim od njega, a da mi ne bude žao što sam ga upotrebila. U međuvremenu sam isekla samo deo za torbicu koju možete videti u ovom postu. Volela bih metre i metre ovog platna! To mi se inače jako često dešava: neki materijal me toliko inspiriše da mogu da zamislim čitavu kolekciju od njega, i onda ne znam šta bih pre napravila od tog komada koji imam. Na kraju ostane paradoksalni osećaj sreće što je nešto napravljeno pomešan sa blagim nezadovoljstvom što je taj proces gotov. Inače, i ovu bež majicu sam ja sašila. Nadam se da uživate u danu!

graffiti and skirt refashion

graffiti

graffiti4

graffiti2

graffiti3

EN: Usually I don’t do refashioning because I don’t find it even near as interesting as the whole process of making a garment from searching for an adequate pattern and style to sewing itself. In refashioning I always feel inhibited because, to some extent, the limits are already defined. However, sometimes I get inspiration for that, especially if  I can achieve something totally new with little work. I got this skirt as a present, and it originally didn’t have suspenders and was long  just below the knees. I don’t have to mention that it fit me awful. This was one of the easiest refashioning because it was nice at the hips (I doubt that I would do this if it didn’t). I just cut the length and made suspenders of it and that’s all! From my-auntie-style skirt I got this comfortable, warm skirt that is totally my thing, here wearing with the same color shirt and my boyfriend’s sweater. As much as I don’t like refashioning I love and admire when someone else does it in a creative and inspiring way. One type of refashioning and renewing our environment is a street art, in which I enjoy so much because it can bring colors and vibrancy to any gray city. Here are some photos of graffiti that I have encountered in the narrow streets of Athens. Check more on myInstagram! How do you feel about street art?

SR: Obično ne prepravljam odeću jer mi to nije ni probližno zanimljivo kao ceo proces pravljenja nekog komada od traženja ideja za adekvatan kroj i stil do samog šivenja. Kod prepravljanja se osetim uvek sputano jer su granice u neku ruku već određene. Ipak, ponekad imam inspiraciju i za to, pogotovo ako sa malo rada mogu da dobijem nešto skroz novo. Ovu suknju sam dobila na poklon, i po svom prvobitnom izgledu nije imala tregere i bila je dugačka do malo ispod kolena. Ne moram da pominjem da mi je grozno stajala. Ovo je bilo jedno od najlakših prepravljanja ikad jer mi je suknja bila taman u kukovima (da nije, sumnjam da bih se uhvatila tog posla), samo sam od isečene dužine napravila tregere i to je to! Od suknje u tetka stilu dobila sam udobnu, toplu suknju u mom fazonu, koju ovde nosim sa košuljom iste boje i džemperom mog dečka. Koliko ja ne volim da prepravljam toliko volim i cenim kad neko drugi to čini na kreativan i inspirativan način. Jedna vrsta prepravljanja i ulepšavanja okoline je i ulična umetnost, koju ja toliko volim jer može da donese toliko boja i živosti svakom sivom gradu. Evo fotografija nekih primera na koje sam naišla u uskim ulicama Atine. Pogledajte više na mom Instagramu. Šta vi mislite o uličnoj umetnosti?

DSCF1698-001

DSCF1689-001

DSCF1701-001

DSCF1705-001

DSCF1691-001

the light of the centuries

the light of the centyries

the light of the centyries

the light of the centyries

the light of the centyries

the light of the centyries

the light of the centyries

the light of the centyries

the light of the centyries

the light of the centyriesEN: These photos were taken in Athens which I visited in December. It was the third time that I was in that city, and every time I have percieved it differently, but I would always feel a kind of pious admiration standing in front of the remains of the culture and civilization that existed there centuries ago. Pillars in these photos are not from the ancient times, but symbolically they represent the holding pillars of our artistic and spiritual development. Sometimes I wonder how anyone after the ancient Greeks had the courage to create anything. And at the same time I know that nothing that is created in Europe after them would be the same if there were not those pillars, which are set so firmly and securely in their everlasting beauty and universal truth that no time can destroy.

This fabric reminded me from the beginning of the surface of the marble and I knew that in Greece I will find an adequate setting for the photos. Although this kind of pattern is not something that fits me the best, I wanted to sew a wide dress with raised waist. In the end I managed to draft the pattern myself. I am happy that I made this comfortable dress, but even more that I came across these lighted pillars at the foothill of the Acropolis. They are not illuminated by the sun, but the Acropolis and entire area around it illuminates the light of the centuries old artistic and spiritual power of the ancient Greeks.DSCF2625-001

SR: Ove slike su nastale u Atini, koju sam posetila u decembru. To je bio treći put kako sam bila u tom gradu i svaki put sam ga doživela drugačije, ali uvek bih osetila neku vrstu pobožnog divljenja pred ostacima kulture i civilizacije koja je pre toliko vekova na tom mestu postojala. Stubovi na ovim fotografijama nisu iz antičkog vremena, ali simbolički predstavljaju stubove nosioce svekolike naše umetnosti i duhovnog razvoja. Ponekad se zapitam kako je iko posle antičkih Grka imao hrabrosti da bilo šta stvori. I u isto vreme znam da ništa što je stvoreno u Evropi posle njih ne bi izgledalo tako da nije bilo tih stubova nosioca, koji su postavljeni tako čvrsto i sigurno u svojoj neprolaznoj lepoti i univerzalnoj istini da ih nikakvo vreme ne može uništiti.

Ovo platno me je od početka podsećalo na površinu mermera i znala sam da ću u Grčkoj naći adekvatno okruženje za fotografije. Iako ovaj kroj nije nešto što meni najbolje stoji, htela sam da sašijem jednu široku haljinu sa podignutim strukom. Na kraju sam uspela sama da nacrtam kroj, i koliko sam srećna što sam napravila ovu tako udobnu haljinu, još više sam srećna što sam naišla na ove osvetljene stubove u podnožju Akropolja. Nisu oni obasjani suncem, već Akropolj i ceo prostor oko njega isijava vekovnu svetlost umetničke i duhovne snage starih Grka.

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

EN: First of all, happy holidays!!! Hope that New Year will bring you peace, creativity, beauty and joy! I have made a break with the blog because of my travel to Athens. The next photos will be from that big, confusing and inspiring city, but till then let me present you this sleeveless dress I made last year that I wear in summer but in winter as well, with additional layers. Enjoy your holidays!

SR: Najpre srećni praznici!!! Neka vam Nova godina donese mir, kreativnost, lepotu i radost! Napravila sam pauzu sa blogom zbog putovanja u Atinu. Sledeće fotografije će biti iz tog velikog, konfuznog i inspirativnog grada, a do tada nešto od ranije – ova multipraktična haljina bez rukava koju nosim i leti i zimi sa dodatnim slojevima. Nadam se da uživate u odmoru i prazničnoj atmosferi!